Vanhemmuus - rakasta ja raskasta? Huomio uupuviin äiteihin ja iseihin.

Photo by  Derek Thomson  on  Unsplash

Pienten lasten vanhemmat elävät välillä voimavarojensa äärirajoilla. Tunteiden skaala on laaja, arjen tilanteet kuormittavia ja jaksaminen univelan takia trapetsilla taiteilua. Lapsille haluaa antaa kaikkensa ja lasten tarpeet tulevat etusijalla. Vanhemman omat tarpeet ja toiveet saattavat jäädä herkästi kuulematta.

Uupumus on tunne, jota kuka tahansa vanhempi saattaa tuntea. Harmaat ja hankalatkin tunteet olisi tärkeää tunnistaa ajoissa oman jaksamisen ja hyvinvoinnin vuoksi. Kautta aikojen vanhemmat ovat painineet univelan ja väsymyksen kanssa, mutta mikä tämän päivän vanhemmuudessa uuvuttaa meidät?

Sitä lähti tutkimaan Jyväskylän Yliopiston Psykologian laitoksen Vanhemmuuden voimavarat-ja kuormitustekijät- tutkimushanke. VoiKu-tutkimus toteutettiin Suomessa keväällä 2018 ja siihen osallistui 1725 vanhempaa. VoiKu toteutettiin osana kansainvälistä IIPB (International Investigation of Parental Burnout)-tutkimusta, johon osallistuu edelleen 42 eri maata ympäri maailman. Tutkimuksen keskeisenä tarkoituksena on selvittää vanhemmuuden uupumuksen esiintymisessä olevia eroja eri maiden välillä. Lisäksi tutkitaan uupumukselle altistavia kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä tekijöitä.

Vanhemmuuden uupumus on tunnistettu tutkimuskentällä omaksi erilliseksi ilmiökseen. Se eroaa masennuksesta ja työuupumuksesta.

Vanhemmuuden uupuminen esiintyy uupumisasteisena väsymyksenä, vanhemmuuteen liittyvänä kyvyttömyyden ja riittämättömyyden tunteena sekä emotionaalisena etääntymisenä lapsesta.  Uupumus seuraa, kun vanhemmalla olevat resurssit eivät riitä vastaamaan arjen vaatimuksiin.

Tutkimuksen ensimmäiset tulokset olivat huolestuttavia: uupuvat vanhemmat eivät toivo enempää lapsia. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista suomalaisvanhemmista koki uupumuksen ja väsymyksen vaikuttaneen heidän toiveisiinsa hankkia lisää lapsia.

Tulokset osoittivat myös, että yli 60% vanhemmista koki saavansa riittämättömästi unta. Riittämätön uni oli puolestaan yhteydessä uupumiseen.

Koska uupunut vanhempi ei välttämättä itse jaksa tai pysty hakemaan apua, ja koska uupumisen pitkittyessä sillä voi olla vakavia seurauksia, olisi uupuva vanhempi tärkeää tunnistaa ajoissa. VoiKu-hanke kehittää nyt tutkimustiedon perusteella helppokäyttöistä, uupumisen mittaamiseen ja puheeksi ottamiseen sopivaa menetelmää, joka tulisi käyttöön neuvoloiden määräaikaistarkastuksissa. Vanhemmuuden uupumisen varhainen tunnistaminen ja tukitoimien löytäminen on tärkeää. Ketään ei tule jättää yksin tasapainoilemaan vanhemmuuden voimavarojen kanssa.

Anni Arola
Tutkimusavustaja, VoiKu-hanke


Jyväskylän yliopisto.jpg

Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät -hanke (VoiKu)

Hankkeen vastuulliset tutkijat Kaisa Aunola ja Matilda Sorkkila.

VoiKu-tutkimus selvittää niitä erilaisia tekijöitä, jotka yhtäältä lisäävät vanhempien tyytyväisyyttä vanhempana olemiseen ja toisaalta lisäävät riskiä uupumiselle. Toiseksi tavoitteena on kehittää tutkimuksen avulla luotettava ja validi vanhemmuuden uupumuksen arviointimenetelmä, joka kehittelytyön jälkeen on mahdollista ottaa äitiys-/vanhempainneuvoloihin rutiinikäyttöön niiden vanhempien ja perheiden tunnistamiseksi, jotka ovat riskissä uupua ja jotka ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä hyötyisivät konkreettisista tukitoimista.

Lue lisää VoiKu-tutkimuksesta.